مطالعه تطبیقی تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می­باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و
در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می­تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می­آورد، می­توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه­ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام­بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می­باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می­توان به این نکته اشاره کرد که با بهره­گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می­توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Modification and Interpretation of Private Contracts in the Economic Crisis Caused by the Corona

نویسنده [English]

  • Kamal Raouf
Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In private contracts, the parties are required to comply with the imperative rules and the obligations arising from it; provided, of course, that it is not contrary to public order or good morals. In the event of a dispute, this legitimate freedom of the parties to conclude and execute the contract may be restricted by a court in favor of the other party to the contract. Also, according to the theory of reciprocal justice, which in the French law of obligations provides the necessary protection in cases of weak side of the contract, its traces can be traced in Iranian law, especially in the law of electronic commerce in weak side protection of the contract. In the face of the professional side of the contract observed. What inspires this research is the amendment of the French law of obligations, especially in explaining the rules of modification and interpretation of private contracts, which is a source for how to modify and interpret private contracts in the economic crisis caused by the outbreak of the Corona virus. By examining the statutory laws, especially the Iranian civil law, it can be pointed out that by using the internal legal tools; one can modify or interpret private contracts, in which justice or fairness to one party to the contract Disregarded. Sometimes Modification in a private contract, which is faced with difficulties or difficulties in fulfilling the obligation, tries to execute it with the created conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Crisis
  • Modification of Private Contract
  • Interpretation of Private Contract. Contractual Justice
  • Exchange Justice