چالش‌های پیرامون مادة 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می‌شود که ازجمله آن‌ها رابطة نامشروع موضوع مادة 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می‌باشد. قانون‌گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می‌کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در مادة 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته‌اند. به‌نظر درصورت فقدان علقة زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به‌صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط‌های غیرجسمی را مصداق مادة 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges on Article 637 of the Islamic Penal Code Adopted in 1996

نویسنده [English]

  • Farzaneh Shokouhandeh
Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfehan, Iran.
چکیده [English]

Crimes against chastity are a broad term that includes many crimes .Among them is the illegitimate relationship subject to Article 637 of the Penal Code, passed in 1996. The legislature defines zena (adultery) in Articles 221 and 222 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. But it does not provide a clear definition of the crime of illicit intercourse and immorality other than adultery. Failure to specify the limits and limitations has led to ambiguity regarding the determination of contradictory and contradictory examples and opinions regarding similar matters in Article 637 And the judiciary has not been the same in dealing with the perpetrators of this phenomenon It seems that in the absence of marriage (either permanent or temporary), sexual relations between men and women should be punishable.. And did not consider non-physical communication in accordance with Article 637 of the Penal Code. And a distinction was made between what is forbidden and what is a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liaison
  • An Act Contrary to Chastity
  • Zena
  • Article 637
  • Islamic Criminal Law