سیاست جنایی ایران در گستره تولید و توزیع مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد با تأکید بر فقه اسلامی

نویسنده

حقوق جزا و جر‌م‌شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از اساسی­ترین نیازهای هر جامعه­ وجود مواد غذایی سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتیاج داشته باشند به مقدار کافی در دسترس آنها قرار گیرد. از مهم­ترین دغدغه­های نگارنده شناخت ارکان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد و چگونگی تعیین ضمانت اجرا برای تولید و توزیع­کنندگان مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد می­باشد. در تحقیق پیش رو، سعی بر آن است که ضمن بررسی نظری سیاست جنایی تقنینی ایران، کنکاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد. نتیجه این اقدامات این شد که قانون اصلی، که به عنوان مرجع بدان استناد می­شود علی­رغم اصلاحات صورت­گرفته، با گذشت زمان کارایی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است که به بازنگری و اصلاح مجدد نیاز دارد. سایر قوانین نیز در بسیاری از موارد با تخلفات صنفی، هم­سویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Criminal Policy in the Area of Production and Distribution of Unhealthy and Non-Standard Food, with Emphasis on Islamic Jurisprudence and Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Amir Karimi
Criminal Law and Criminology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is always one of the most important needs of any society to have healthy and standardized food so that whenever the people of the society need it. It will be available to them in sufficient quantities. Since the production and supply of healthy food among the members of society is one of the most important goals of governments and in order to advance the goals of any society, it is necessary to have healthy and standard food items, so this issue has always been of great importance. One of the most important concerns of the author is to know the elements and factors of crimes related to unhealthy and non-standard foods and how to determine the guarantee of implementation for the production and distribution of unhealthy and non-standard foods. In the investigation of the professional profession, it has been decided that the theoretical review of Iran's criminal policy should be investigated in order to better understand the issue and provide appropriate solutions to remove the existing obstacles. However, the results of these measures have led to the conclusion that the original law which is cited as a reference has lost its effectiveness over time in many cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributor
  • Nonstandard
  • Producer
  • Food Security
  • Criminal Policy