بررسی میزان پیچیدگی قوانین مالیات‌های مستقیم در نظام مالیاتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پیچیدگی مالیاتی افزایش هزینه­‌های تمکین برای مؤدیان مالیاتی و افزایش هزینه­‌های وصول مالیات برای دولت را باعث می­‌شود. در این مقاله ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات­‌های مستقیم در 4 گروه پیچیدگی اداری و اجرای قانونی، تمکین و سیاستی، به کمی­ سازی پیچیدگی­ مالیات‌­های مستقیم پرداخته است. با استفاده از تکنیک دلفی­ و ضریب هماهنگی کندال­وی­ وزن عوامل مؤثر­ در پیچیدگی ­مالیات­ مستقیم رتبه­‌بندی و احصاء گردیده، سپس­ با استفاده ­از تکنیک دلفی و داده­‌ها ­و اطلاعات واقعی موجود در نظام مالیاتی، معیاری برای اندازه­‌گیری پیچیدگی مالیات­‌های مستقیم ارائه شده است. این معیار برای مؤدیان حقیقی ­و حقوقی ­در ­دو دوره ­مالیاتی­ مبتنی بر قوانین مالیات­‌های مستقیم (اصلاحیه­‌های 1366 و 1380) محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیه­‌ها، آزمون­‌های آماری t و میانگین دو جامعه ­مورد ­تحلیل قرار ­گرفته ­است. نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% نشان می­‌دهد ­که پیچیدگی­ مالیات­‌های ­مستقیم ­در ­دوره­‌های مذکور با یکدیگر تفاوتی معنادار نداشته است. به عبارت دیگر، دوره مالیاتی مبتنی بر اصلاحیه قانون 1380­نسبت  اصلاحیه 1366 دارای درجه پیچیدگی بیشتری نیز می­‌باشد و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی­ در هر دو دوره بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Analysis of Direct Tax Complexity in Tax System

نویسندگان [English]

  • Ali Baghani 1
  • Ali Reza Hasani 2
1 Department of Account, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Financial Management, Science and research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The complexity of tax increases the cost of compliance for taxpayers and administrative costs increased tax collection for the government. In this study, the expression of the theoretical foundations of complexity factors affecting direct tax in four administrative complexity,statutory, compliance and policy, to measure the complexity of the tax-direct deals.Using the‌ Delphi techniques and correlation coefficient Kendall,w  with members of the rank and mining tax experts weigh the factors of effective direct tax complexity is sent, then the weight merger data and information obtained and the tax system, an index for direct measurement of the complexity of the tax is proposed The index of resources  individuals  and  legal entities persons and subgroups relevant courses based tax law direct taxation (approved in 1987) and (Amendment 2002) to calculate resulting the software  spss 18 test of, T and The average of the two communities analyzed were obtained at 95% Results show that direct taxes complexity index was not significantly different periods of the direct tax system. In other words the current period compared to the previous period not lead to the simplification and the complexity of the tax effects direct taxation remains within the system. As well as The complexity of tax individuals in both direct taxes has been further course of legal entities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Tax Complexity Index
  • Factors Affecting Tax Complexity
  • Previous Direct Tax Rules
  • Resources Individual and Legal Entities Persons