دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازخوانی حق بر تقاضای ثبت اموال غیرمنقول در معاملات با حق استرداد از دیدگاه قانون ثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/clth.2023.2013576.1159

سید محسن رضوی اصل


بازاندیشی و ممیزی معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضایی در سیستم حقوقی ایران وسند بین المللی بنگلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/clth.2023.2012735.1157

زهرا اکبری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


دامنه‌ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/clth.2023.562951.1126

عمار قدسی؛ محمد قدسی