کلیدواژه‌ها = مطلق
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-11

علی محمد حسینی