کلیدواژه‌ها = اصل استقلال و حاکمیت دولت
حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-94

عبد الله رزاقی