نویسنده = عبدالرضا بای
نقش دفاتر توزیع اظهارنامه در تحدید حدود و آثار آنها در اثبات مالکیت اشخاص

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-46

10.22034/lth.2023.562298.1122

ملیحه میرمقدم؛ عبدالرضا بای؛ محمد منقوش؛ مهدی قلعه نویی


تعهدات مشترک زوجین در زمینه مسائل غیرمالی و ضمانت اجراهای آن

دوره 3، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-56

10.22034/lth.2023.562310.1123

فرشته نفر؛ عبدالرضا بای؛ محمد منقوش