نویسنده = شریف ترکمن نژاد
تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

دوره 1، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 31-39

کورش دل پسند؛ شریف ترکمن نژاد؛ محمد نوریان