نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجتماع سبب و مباشر معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]
 • اجتماع طولی اسباب معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]
 • اجتماع عرضی اسباب معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]
 • اجرای موافقتنامه تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه‌های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 60-81]
 • اجرت‌المثل بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • احتکار احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 82-97]
 • اراضی بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]
 • ارث اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 104-133]
 • استثنائات صلاحیت امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • اسرار جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-36]
 • اسرار حرفه ای جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-36]
 • اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]
 • اصل استقلال و حاکمیت دولت حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بازجستی بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامی با نظام حقوق جنایی ایران در پرتو حاکمیت قانون [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 134-150]
 • اصل قانونی بودن حقوق جزا بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]
 • افساد فی الارض احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 82-97]
 • افشا جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-36]
 • امنیت حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-40]
 • امنیت اقتصادی حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-40]
 • امنیت‌ملی حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-40]
 • اموال خصوصی بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]
 • انفال بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]

ب

 • بازارگردان مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 101-128]
 • بزه‌دیدگی راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 41-62]
 • بزه‌دیده‌مدار بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]
 • بزهکاری جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 98-109]
 • بلوغ مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 37-59]
 • بورس مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 101-128]

پ

 • پیشگیری لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]

ت

 • تجارت بین الملل نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 73-103]
 • تحریم های اقتصادی ایالات متحده نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 73-103]
 • تعزیر بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]
 • تعزیر منصوص شرعی بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]
 • تقسیم مسئولیت معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]

ث

 • ثالث مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 101-128]
 • ثروت‌های عمومی بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]

ج

 • جبران خسارت امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 1-16]
 • جرائم منافی عفت به عنف بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]
 • جرایم منافی عفت امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • جرم اقتصادی احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 82-97]
 • جرم‌شناختی راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 41-62]
 • جهانی شدن و نظم نوین جهانی حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • جهل حکمی جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 98-109]
 • جهل موضوعی جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 98-109]

ح

 • حاکمیت قانون بازجستی بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامی با نظام حقوق جنایی ایران در پرتو حاکمیت قانون [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 134-150]
 • حدود بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 31-48]
 • حدود و قصاص جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 98-109]
 • حفظ اسرار جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-36]
 • حقوق اسلام رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 129-146]
 • حقوق بین‌الملل نوین حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • حقوق تطبیقی جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان‌سنجی آن در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 1-20]
 • حقوق زنان بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • حقوق زنان مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]
 • حقوق مدنی امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 1-16]
 • حکم حکومتی احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 82-97]
 • حکومت رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 129-146]

خ

 • خشونت راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 41-62]
 • خشونت علیه زنان مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]

د

 • دادرسی مدنی جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان‌سنجی آن در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 1-20]
 • دختر مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 37-59]
 • دعاوی ملکی لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]
 • دولت‌های ناتوان مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]
 • دیوان عالی کشور جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان‌سنجی آن در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 1-20]

ر

 • رابطه‌ی سببیت معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]
 • رویه قضایی جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان‌سنجی آن در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 1-20]

ز

 • زنان راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 41-62]

س

 • ساختار سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • سازمان ملل متحد مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]
 • سردفتر اسناد رسمی لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]
 • سرمایه‌گذار مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 101-128]
 • سن مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 37-59]
 • سهامدار مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 101-128]
 • سیاست جنائی بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 1-16]

ش

 • شرکت‌های تجاری مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]
 • شورای‌عالی امنیت‌ملی حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-40]

ض

 • ضرر امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 1-16]
 • ضرورت و فوریت امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • ضمان معیار تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 47-72]

ق

 • قاعده آمره بین المللی رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 129-146]
 • قاعده نفی سبیل رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 129-146]
 • قانون بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • قانون اساسی حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-40]
 • قانون مجازات اسلامی جایگاه افشا سر در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 17-36]
 • قتل اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 104-133]
 • قوانین کیفری بازجستی بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامی با نظام حقوق جنایی ایران در پرتو حاکمیت قانون [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 134-150]

ک

 • کارشناس حقوقی لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]
 • کالاهای باکاربرد دوگانه نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 73-103]
 • کفر اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 104-133]
 • کمیسیون مقام زن مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]
 • کنفرانس‌های جهانی زنان مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس‌های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم‌ها و امیدها [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]
 • کنوانسیون سنگاپور تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه‌های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 60-81]

گ

 • گران فروشی احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 82-97]

م

 • ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • مالکیت بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیش‌روی آب دریا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 17-30]
 • مبانی فقهی بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • مبایعه نامه لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]
 • مجازات مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 37-59]
 • مسؤولیت کیفری مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلک‌واتر در عراق) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-78]
 • مسئولیت مدنی امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 1-16]
 • مشاور املاک لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]
 • مطالعه تطبیقی بررسی تطبیقی اجرت‌المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 49-64]
 • منابع شرعی بازجستی بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامی با نظام حقوق جنایی ایران در پرتو حاکمیت قانون [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 134-150]
 • موافقتنامه تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه‌های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 60-81]
 • موصی له اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 104-133]
 • موقعیت‌های جرم زا راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 41-62]
 • میانجیگری تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه‌های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 60-81]

ن

 • نظام کامن‌لا جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان‌سنجی آن در حقوق اسلام و ایران [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 1-20]
 • نظام کنترل صادرات نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 73-103]
 • نظریه مشورتی اداره حقوقی امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-78]
 • نفع مشترک حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 79-96]
 • نوجوان مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 37-59]
 • نوجوانان جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 98-109]

و

 • ورود رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 129-146]
 • وصیت اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 104-133]
 • وکیل دادگستری لزوم نگارش مبایعه‌نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 79-100]

ه

 • هوش مصنوعی عمومی امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 1-16]