حقوق بین‌الملل نوین و چالشی به نام استقلال دولت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حقوق بین‌الملل در مسیر تکامل خود و آغاز دورة جدید، مرحلة هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی هم‌چون ارزش‌ها و منافع مشترک ظاهر شده‌اند که ناظر به جامعة بین‌المللی بوده و برخی از قواعد حقوق بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعة بین‌المللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولت‌ها در عرصة روابط بین‌المللی و آغاز عصر هم‌بستگی بر محور کلیت جامعة بین‌المللی را می‌توان نتیجة این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بین‌المللی در زمینة جایگاه استقلال و آزادی عمل دولت‌ها در روابط بین‌المللی به ‌همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آئینة نظم نوین جهانی با ملاحظة منافع مشترک و تمرکز بر ارزش‌های عالی جامعة بین‌المللی به‌عنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیست‌ویکم، موضوعی است که نوشتار پیش‌رو بدان خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها