حلول دین مؤجّل ناشی از سند تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

به‌عنوان اصل کلی، پیش از فرا رسیدن أجل دین، نمی‌توان بدهکار را به پرداخت آن مجبور نمود ولی در فقه و قوانین موضوعه در برخی موارد به‌دلیل تغییر در وضعیت مدنی شخص، ممکن است دین مؤجل او حال گردد. در حالی که برخی از فقها به استناد اصل عدم، فوت شخص را موجب حلول دین او نمی‌دانند، اکثر آنها بر تأثیر فوت بدهکار در حال شدن دین او اصرار دارند با این حال حلول دین در صورت افلاس بدهکار در فقه، طرفداران چندانی ندارد. قوانین موضوعه مخصوصاً قوانین تجاری نه تنها فوت و ورشکستگی بدهکار را بر حال شدن دیون او مؤثر می‌داند بلکه در برخی موارد، تزلزل در وضعیت مالی او به تنهایی می‌تواند زمینه حلول دین مندرج در سند تجاری را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها