تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

نویسندگان

1 گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هر روز، در سراسر جهان، عده‌ای از مردم به‌دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می‌برند و می‌میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت‌های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تأثیر می‌گذارد که این تأثیر می‌تواند از بالاترین سطح تا پائین‌ترین سطح باشد. عمده‌ترین اثر آن می‌تواند کاهش تأثیر مراقبت‌های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تأثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می‌شود که  سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می‌تواند نقش پیش‌گیرانة مؤثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از فساد ریشه‌کن شود.

کلیدواژه‌ها