مطالعه تطبیقی تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می­باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و
در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می­تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می­آورد، می­توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه­ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام­بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می­باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می­توان به این نکته اشاره کرد که با بهره­گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می­توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.

کلیدواژه‌ها