حقوق متهم از تعقیب تا اجرای مجازات در دادگاه بخش

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمانی عدالت کیفری محقق می‌شود که اصول، قواعد و مقررات کیفری، در تمامی مراحل تحقیق‌های مقدماتی و دادرسی به‌درستی رعایت شده و شائبه‌ای در این فرایند ایجاد نشود. نظام دادرسی کیفری ایران پس از تغییرات و تبعیت‌های زیادی که از نظام‌های دیگر داشته است، با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1394، دادگاه بخش را که اصولاً رئیس بخش یا دادرس علی‌البدل به تنهایی آن را اداره می‌کند، مسؤول تعقیب متهم، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات قرار داده است، حال اینکه اگر همان متهم در نزدیک‌ترین شهرستان آن بخش مرتکب همان جرم شده بود وضع به‌گونة دیگری می‌شد. یکی از ارکان عدالت کیفری رعایت اصل بی‌طرفی است که در تمام مراحل دادرسی الزامی است، ولی شخص واحد که ابتدا در مقام تعقیب با متهم مواجه می‌شود با ایجاد ذهنیت‌های گوناگون روبرو شده تا پس از پایان مرحلة تحقیق‌های مقدماتی و رسیدگی، در مرحلة صدور حکم، احتمال اینکه به‌لحاظ ایجاد وضعیت خاص روحی روانی، رعایت اصل بی‌طرفی دچار خدشه شود، وجود دارد که این نوشتار در پی وضعیت حقوق متهم در حالت تزلزل اصل بی‌طرفی است.

کلیدواژه‌ها