چالش‌های پیرامون مادة 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می‌شود که ازجمله آن‌ها رابطة نامشروع موضوع مادة 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می‌باشد. قانون‌گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می‌کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در مادة 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته‌اند. به‌نظر درصورت فقدان علقة زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به‌صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط‌های غیرجسمی را مصداق مادة 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 

کلیدواژه‌ها