مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول‌های تراریخته است. روش تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت فیش‌برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیة اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل‌هایی برای کاربرد و تجارت این محصول‌ها تدوین‌شده و اعمال می‌شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول‌ها به شمار نمی‌رود، اما انتظار می‌رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح‌شده درخصوص زیان‌آور بودن مصرف محصول‌های تراریخته، مهم‌ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول‌های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده‌ترین بحث شیوة جبران خسارات زیان‌دیدة ناشی از مصرف محصول‌های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون‌گذار گرایش به شیوه‌های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی‌که لزوم حمایت از زیان‌دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می‌کند.

کلیدواژه‌ها