کلیدواژه‌ها = بزه‌دیده‌مدار
بازشناسی سیاست جنائی بزه‌دیده‌مدار در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 1-16

سید رضا احسان پور؛ نصر الله حقیقی