کلیدواژه‌ها = پرونده شخصیت
رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری

دوره 3، شماره 9، تیر 1401

10.22034/lth.2022.553724.1092

علی اصغر نجفی؛ مهدی نصر اصفهانی